Ζιζανιοκτόνα

34 Προϊόντα
Mesotrione 10%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Bromoxynil 22.5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
2,4-DB 40%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Florasulam 1,67%
Mesotrione 26,7%
Πυκνό εναιώρημα (SC)
Terbuthylazine 33%
Mesotrione 7%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα ( SC)
Diflufenican 4%
Chlorotoluron 60%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Clomazone 36%
Εναιώρημα μικροκαψουλών (CS)
Cyhalofop-butyl 20%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Glyphosate 36%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Glyphosate 54%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Glyphosate 36%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Fluometuron 50%
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Clethodim 24%
Γαλακτωματοποίησιμο υγρό (EC)
Fluometuron 50%
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Glyphosate 24%
2,4 D οξύ 16%
Πυκνό διάλυμα (SL)
2,4-D 60%
Πυκνό διάλυμα (SL)
MCPA 50%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Dicamba 48%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Diquat 20%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Quizalofop-p-tefuryl 4%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Penoxsulam 1.6%
Triclopyr 12%
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Florasulam 2.5%
Clopyralid 30%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Pendimethalin 45.5%
Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)
Glyphosate 36%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Glyphosate 48%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Nicosulfuron 6%
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Fluroxypyr 10%
Florasulam 0.1%
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
Pendimethalin 33%
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
Pethoxamid 30%
Terbuthylazine 25%
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
Pethoxamid 60%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Florasulam 7.5%
Penoxsulam 15%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Quizalofop-p ethyl 5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
S-metolachlor 96%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Penoxsulam 2,04%
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.