Σκληρό Σιτάρι

2 Προϊόντα
Πρώιμη ποικιλία με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής και προσαρμοστικότητα
Πρωιμή ποικιλίαα γαλλικής προέλευσης