Βαμβάκι

5 Προϊόντα
Σταθερή και άριστη ποικιλία
Η παραδοσιακά πολύ καλή πρώιμη ποικιλία της αγοράς
Ποικιλία με μεγάλες αποδόσεις. Εξαιρετική προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της κάθε περιοχής.