Προτεινόμενα Προϊόντα -

Φυτοπροστασία

Acetamiprid 5%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Flonicamid 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
L-cyhalothrin 5%
Γαλακτωματοποιήσιμοι κόκκοι (EG)
Ethoprophos 10%
Κοκκώδες (GR)
Florasulam 1,67%
Mesotrione 26,7%
Πυκνό εναιώρημα (SC)
Nicosulfuron 6%
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Diflufenican 4%
Chlorotoluron 60%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Florasulam 2.5%
Clopyralid 30%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Glyphosate 54%
Πυκνό διάλυμα (SL)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.