Βαμβάκι

5 Προϊόντα
Σταθερές αποδόσεις και πρωιμότητα
Σταθερά κορυφαίες αποδόσεις
Πρωιμότητα και προσαρμοστικότητα
Η παραδοσιακά πολύ καλή πρώιμη ποικιλία της αγοράς
Σταθερή και άριστη ποικιλία