Ερευνητικό πρόγραμμα: BIOCONTROL | Κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01859 - 13/6/2022ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Βιώσιμες λύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών στην Αλατότητα
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:  BIOCONTROL
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-01859
 
Σύντομη περιγραφή της πράξης: Σε αυτό το έργο, τρεις ερευνητικοί φορείς της Κρήτης: α) το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ), β) η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΣΓΕΠ-ΕΛΜΕΠΑ) και γ) το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΕΛΥΑ – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) συνεργάζονται με την επιχείρηση ΚΝΕ του Ομίλου «Ραιδεστός» για τη σύσταση ομάδας που θα μελετήσει και αναπτύξει εναλλακτικές καινοτόμες μεθόδους αντιμετώπισης επιβλαβών μικροοργανισμών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών καθώς και της επαγωγής της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών στην αυξημένη αλατότητα. Η εντατικοποίηση της Γεωργίας, η παγκόσμια πληθυσμιακή αύξηση και η ραγδαία κλιματική αλλαγή έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση των αγροτικών εδαφών, την εμφάνιση πιο μολυσματικών στελεχών γνωστών παθογόνων και την ανάδυση νέων καταστροφικών παθογόνων (π.χ. Xylella fastidiosa στην Ελιά κ.ά.). Τα προβλήματα αυτά αναμένεται να ενταθούν στις χώρες της ΕΕ, λόγω του επικείμενου περιορισμού στη χρήση πολλών φυτοπροστατευτικών ουσιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος (οδηγία 2009/128/ΕΚ), με αποτέλεσμα να γίνεται επιτακτική και άμεση η ανάγκη εύρεσης νέων αειφόρων μεθόδων και προϊόντων βιολογικής αντιμετώπισής τους. Σε αυτό το έργο προτείνονται 2 συμπληρωματικές στρατηγικές για την προστασία των καλλιεργειών με χρήση και εφαρμογή (Α) μικροοργανισμών και (Β) βιοενεργών ενώσεων. Η (Α) αφορά την απομόνωση ενδοφυτικών μικροβιακών στελεχών και μικροβιακών κοινοτήτων από τις ρίζες Κρητικών αλοφύτων και άγριων συγγενών ειδών των καλλιεργούμενων φυτών και τη διερεύνηση της χρήσης τους ως Βιο-εμβόλια για τον έλεγχο των φυτοπαθογόνων μικροβίων και των δυσμενών επιδράσεων της αλατότητας. Η προτεινόμενη στρατηγική στοχεύει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην ενδελεχή μελέτη και αξιοποίηση του ενδοφυτικού μικροβιώματος της ρίζας αλοφύτων και άλλων άγριων ειδών, συγγενικών των καλλιεργούμενων και τη δημιουργία συλλογής απομονωμένων ενδοφυτικών μικροβιακών στελεχών (Βιο-τράπεζα) με σκοπό την ανάπτυξη Βιο-εμβολίων για χρήση στην αγροτική παραγωγή.