Βιοδραστικά Μυκητοκτόνα

1 Προϊόντα
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 25%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)