Προτεινόμενα Προϊόντα -

Σπόροι

Σταθερά κορυφαίες αποδόσεις
Πολύ υψηλές αποδόσεις, εξαιρετικά αγρονομικά
FAO 600 - Μέγιστη ποιότητα καρπού
FAO 700 - Νέα εποχή στην πυκνότητα σποράς
FAO 700 - Η νέα επιλογή κορυφαίων αποδόσεων
FAO 700 - Άριστη επιλογή στην ενσίρωση
FAO 400 – Συνδυασμός Πρωιμότητας – Υψηλών αποδόσεων
Άριστες αποδόσεις
Πολύ πρώιμο, Clearfield Plus υβρίδιο ηλίανθου
Πρώιμο, Express υβρίδιο ηλίανθου
FAO 700 - Απόδοση και ποιότητα καρπού
Ο μοναδικός συνδυασμός
Πολύ Υψηλών Αποδόσεων
Πολύ Υψηλής Απόδοσης σε Ίνα
Άριστης Ποιότητας Ίνας
Ο συνδυασμός Πολύ Υψηλού Δυναμικού Αποδόσεων και Πρωιμότητας
Ο ιδανικός συνδυασμός Πολύ Υψηλού Δυναμικού Αποδόσεων και Σταθερότητας
Πρώιμο, Clearfield Plus και High Oleic υβρίδιο ηλίανθου, με πολύ υψηλό παραγωγικό δυναμικό και μεγάλη προσαρμοστικότητα