Όροι Χρήσης

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ REDESTOS ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ  ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΓΕΝΙΚΑ
Το περιεχόμενο που διατίθεται για φόρτωση (downloading) από τον διαδικτυακό αυτό τόπο, όπως αυτός συντίθεται από επεξεργασμένα, ταξινομημένα, κωδικοποιημένα ή μη κείμενα, πληροφοριακά έγγραφα, ενημερώσεις, ανακοινώσεις, δελτία ειδήσεων, δελτία καιρού, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, στατιστικά στοιχεία, εικόνες, ήχο, newsletters κλπ. ως νέο σύνθετο έργο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ομίλου Redestos και των συνεργατών του. Επιπλέον, η διάρθρωση της συγκεκριμένης σελίδας και ο τρόπος εμφάνισης του περιεχομένου της καθώς και ο διακριτικός τίτλος αποτελούν ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα και πνευματική ιδιοκτησία του Ομίλου Redestos.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το σύνολο του υλικού στην παρούσα ιστοσελίδα έχει συγκεντρωθεί και συμπεριληφθεί με καλή πίστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς, ερευνητικούς, συμβουλευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ο Όμιλος Redestos διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιηθέντες όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία εμφάνισής τους στην παρούσα ιστοσελίδα . Ο χρήστης οφείλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ανατρέχει και να συμβουλεύεται τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η εξακολούθηση της εκ μέρους του χρήσης της διαδικτυακής αυτή διεύθυνσης μετά την τροποποίηση κάποιων όρων συνιστά σιωπηρή αποδοχή εκ μέρους του των εκάστοτε ισχυόντων όρων χρήσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ρητά απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, όπως εμφανίζεται ή εμπεριέχεται κάθε φορά στη διαδικτυακή διεύθυνση, η ενσωμάτωση ή αντιγραφή του σε οποιοδήποτε υλικό φορέα, με οποιοδήποτε τρόπο (φωτοτυπικό, ηλεκτρονικό, με μεταφορά σε σκληρό δίσκο, με παραγωγή νέας ιστοσελίδας ή με άλλους τρόπους) με σκοπό την προσέλκυση άλλων χρηστών (internet ή intranet) και η εμπορία ή εν γένει εκμετάλλευση στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα χωρίς γραπτή άδεια του Ομίλου Redestos. Απαγορεύεται η διάθεση του περιεχομένου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Web Site Licensing)
Η άδεια χρήσης του περιεχόμενου χορηγείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς του χρήστη. Η άδεια της ηλεκτρονικής πρόσβασης στο διαδικτυακό αυτό τόπο και της χρήσης του περιεχόμενου του παρέχεται δωρεάν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
Ο Όμιλος Redestos φροντίζει για την εξασφάλιση της νόμιμης άδειας της χρήσης οποιουδήποτε υλικού που έχει συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα, πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.   Ο Όμιλος Redestos δεν είναι υπεύθυνος σε καμία περίπτωση για την προσβολή δικαιωμάτων τρίτων σε περίπτωση δημοσίευσης ή εμφάνισης στην ιστοσελίδα περιεχόμενου από τρίτους, ιδιοκτησίας άλλων δικαιούχων. Για την προστασία όμως των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν αμέσως με τον Όμιλο Redestos, ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και δη ή της άμεσης αφαίρεσης του υλικού για το οποίο αρνείται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων τη συγκεκριμένη χρήση ή της αναφοράς του ονόματός του ως δημιουργού του εν λόγω υλικού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας και στις περιπτώσεις που επικοινωνούν οι χρήστες με τον Όμιλο Redestos είναι εμπιστευτικές και λαμβάνει χώρα επεξεργασία τους, ιδίως για λόγους που αφορούν στη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ιστοσελίδας, την ορθότερη κάθε φορά τεχνική υποστήριξή της και την εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιμότητα και χρηστικότητά της.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας κατανοούν και αναγνωρίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν κατά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα του Ομίλου Redestos (π.χ. κατά τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς κ.α.) συγκεντρώνονται και ελέγχονται από την εταιρία, καταχωρίζονται και χρησιμοποιούνται για το σκοπό τήρησης αρχείου και στατιστικής ανάλυσης, καθώς και για να καθοριστεί ποιες πληροφορίες ενδιαφέρουν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Ο Όμιλος Redestos δηλώνει ότι, τηρώντας τα προβλεπόμενα περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα διαφυλάξει τις ανωτέρω πληροφορίες και δεν θα τις παράσχει, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο. Η διατήρηση των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με το ν. 2472/1997.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ (DISCLAIMER)
Ο Όμιλος Redestos δηλώνει ρητά και ο χρήστης αποδέχεται ότι όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στο «περιεχόμενο» προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση και εν γένει πληροφόρησή του, απαγορευμένης ρητά οποιασδήποτε εμπορικής εκμετάλλευσης του ή εξαγωγής επιστημονικών συμπερασμάτων. Όλο το περιεχόμενο διατίθεται «ως έχει» και «ως βρίσκεται» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οιουδήποτε είδους ως προς την εξακολούθηση της ισχύος του, την πληρότητα της ενημέρωσής του, την έγκυρη επικαιροποίηση και δημοσίευσή του. Οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο δύναται να αντλήσει ο χρήστης από την ιστοσελίδα, καθίστανται δεσμευτικά για τον Όμιλο Redestos, μόνο εφόσον υποβληθεί σχετικό ειδικό έγγραφο αίτημα του χρήστη και ακολουθήσει έγγραφη επιβεβαίωση εκ μέρους του Ομίλου Redestos.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Οι επιλεγείσες συνδέσεις με δικτυακές διευθύνσεις τρίτων σχεδιάστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη. Επιτρέπουν την έξοδό του από τη δικτυακή διεύθυνση του Ομίλου Redestos, και την είσοδό του σε άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες, που όμως, δεν τελούν υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του Ομίλου.
Για το λόγο αυτό, ουδεμία ευθύνη υπάρχει ως προς την ποιότητα, προσβασιμότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε από τις προτεινόμενες δικτυακές διευθύνσεις τρίτων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή απαίτηση που πηγάζει ή σχετίζεται με  τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας του Ομίλου Redestos διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο Όμιλος Redestos δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόν κέρδος, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται από τον Όμιλο η/και τυχόν προστηθέντες του.