Βαμβάκι

10 Προϊόντα
Άριστες αποδόσεις
Ο μοναδικός συνδυασμός
Πολύ Υψηλών Αποδόσεων
Πολύ Υψηλής Απόδοσης σε Ίνα
Άριστης Ποιότητας Ίνας
Ο συνδυασμός Πολύ Υψηλού Δυναμικού Αποδόσεων και Πρωιμότητας
Η σταθερή ποικιλία με την εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση
Ο ιδανικός συνδυασμός Πολύ Υψηλού Δυναμικού Αποδόσεων και Σταθερότητας
Προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα σε ξηροθερμικές συνθήκες και εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση
Βαθύριζη με μεγάλη προσαρμοστικότητα και αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες
Βαθύριζη με μεγάλη αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες
Σταθερά κορυφαίες αποδόσεις
Σταθερή ποικιλία με αντοχή στην αδρομύκωση