Λειμώνια Φυτά

5 Προϊόντα
Πρώιμη-μεσοπρώιμη τετραπλοειδής ποικιλία
Η κορυφαία ποικιλία Lolium multiflorum var
Η ποικιλία Lolium multiflorum var
Ετήσιο μίγμα Lolium και Τριφυλλιών υψηλής θρεπτικής αξίας
Πολυετές μίγμα αγροστωδών χορτοδοτικών φυτών για μόνιμους λειμώνες