Διαχείριση Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η εταιρία Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην Παραγωγή – Συσκευασία – Εμπορία – Διακίνηση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Λιπασμάτων καθώς και στην Εμπορία Σπόρων, έχει ως κύρια πολιτική της να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται το Περιβάλλον και την Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές της στο περιβάλλον και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των επισκεπτών.
Συγκεκριμένα, η Διοίκηση δεσμεύεται να:
 • Λαμβάνει υπόψη της στο σχεδιασμό της στρατηγικής της σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών και ιδιαίτερα  αυτές της τοπικής κοινωνίας και των εργαζομένων
 • προλαμβάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές της εταιρίας
 • συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία & ασφάλεια στην εργασία και εκτιμά σε τακτά χρονικά διαστήματα το βαθμό της συμμόρφωσής της
 • συμμετέχει στην αξιολόγηση των κινδύνων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα εφικτά μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο της εργασίας καθώς και των Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης αναλαμβάνοντας πλήρη ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή τους 
 • καθορίζει σκοπούς και στόχους καθώς και προγράμματα τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της εταιρίας στα περιβαλλοντικά θέματα και στα θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
 • χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους (α΄ ύλες και ενέργεια) με τον πιο αποδοτικό και τεχνικά εφικτό τρόπο,
 • συνεργάζεται με εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία & ασφάλεια στην εργασία,
 • διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στο βαθμό που είναι εφικτό,
 • εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και υγείας & ασφάλειας στην εργασία.
 • ενθαρρύνει τη συμβολή των εργαζομένων όλων των βαθμίδων στη συνεχή βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέσα από διάφορες δράσεις
 • επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, στους συναλλασσόμενους και στον κοινωνικό περίγυρο
Η Πολιτική της εταιρίας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 14001 και ISO 45001 αντίστοιχα.

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 14001

Η Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ κατέχει πιστοποίηση ISO 14001 από την TUV HELLAS   [Αριθμός Πιστοποιητικού Νο. 042 16 0037] για "Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης " με πεδίο εφαρμογής "Σχεδιασμό, παραγωγή, συσκευασία, εμπορία προιόντων φυτοπροστασίας και Λιπασμάτων, - Εμπορία σπόρων".

Για να δείτε το πιστοποιητικό, πατήστε εδώ.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 45001

Η Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ κατέχει πιστοποίηση ISO 45001 από την TUV HELLAS   [Αριθμός Πιστοποιητικού Νο. 047 07 0016] για "Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία" με πεδίο εφαρμογής "Σχεδιασμό, παραγωγή, συσκευασία, εμπορία προιόντων φυτοπροστασίας και Λιπασμάτων, - Εμπορία σπόρων".

Για να δείτε το πιστοποιητικό, πατήστε εδώ.

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ SQAS

Η εγκατάσταση της Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ στο Μαρκόπουλο είναι αξιολογημένη κατά SQAS, επιτυγχάνοντας ένα υψηλό επίπεδο Ασφάλειας και Ποιότητας για την Αειφορία στην παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης.

Για να δείτε το πιστοποιητικό, πατήστε εδώ.