Ζιζανιοκτόνα

29 Προϊόντα
Glyphosate οξύ 36%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Nicosulfuron 6%
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Glyphosate οξύ 48%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Diflufenican 4%
Chlorotoluron 60%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Glyphosate οξύ 24%
2,4 D οξύ 16%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Terbuthylazine 33%
Mesotrione 7%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα ( SC)
Glyphosate οξύ 36%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Glyphosate οξύ 54%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Glyphosate οξύ 36%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Fluometuron 50%
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Fluometuron 50%
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
2,4-D 60%
Πυκνό διάλυμα (SL)
MCPA οξύ υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης 50%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Pendimethalin 45.5%
Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)
Quizalofop-p ethyl 5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Florasulam 5%
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
2,4-D 34,5%
MCPA οξύ 34.5%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Fluazifop-p-butyl 12.5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Sulcotrione 30%
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Clodinafop -propargyl 24%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Glyphosate οξύ 54%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Pyraflufen-ethyl 1,06%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
MCPA οξύ 75%
Τύπος Σκευάσματος: Πυκνό διάλυμα (SL)
Mesotrione 10%
Τύπος Σκευάσματος: Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Pyridate 45%
Τύπος Σκευάσματος: Βρέξιμη σκόνη (WP)
Pyridate 60%
Γαλακτωματοποιήσιμο Συμπύκνωμα (EC)
Metobromuron 40%
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Metobromuron 50%
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Metobromuron 40%
Clomazone 2.4%
Μείγμα Εναιωρήματος μικροκαψουλών και Συμπυκνωμένου Αιωρήματος (ZC)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.