Διαχείριση Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η εταιρία Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή – συσκευασία – εμπορία – διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων καθώς και στην εμπορία σπόρων, έχει ως κύρια πολιτική της να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον και την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές της στο περιβάλλον και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των επισκεπτών.
Συγκεκριμένα, δεσμεύεται να:
  • προλαμβάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές της
  • συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία & ασφάλεια στην εργασία και εκτιμά σε τακτά χρονικά διαστήματα το βαθμό της συμμόρφωσής της
  • λαμβάνει όλα τα απαραίτητα εφικτά μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο της εργασίας
  • καθορίζει σκοπούς και στόχους καθώς και προγράμματα τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα περιβαλλοντικά θέματα και στα θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
  • χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους (α΄ ύλες και ενέργεια) με τον πιο αποδοτικό και τεχνικά εφικτό τρόπο,
  • συνεργάζεται με εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία & ασφάλεια στην εργασία,
  • διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στο βαθμό που είναι εφικτό,
  • εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και υγείας & ασφάλειας στην εργασία.
  • επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, στους συναλλασσόμενους και στον κοινωνικό περίγυρο

Η Πολιτική της εταιρείας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 14001, και ISO 45001.
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 14001

Η Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ κατέχει πιστοποίηση ISO 14001 από την TUV HELLAS   [Αριθμός Πιστοποιητικού Νο. 042 16 0037] για "Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης " με πεδίο εφαρμογής "Σχεδιασμό, παραγωγή, συσκευασία, εμπορία προιόντων φυτοπροστασίας και Λιπασμάτων, - Εμπορία σπόρων".

Για να δείτε το πιστοποιητικό, πατήστε εδώ.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 45001

Η Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ κατέχει πιστοποίηση ISO 45001 από την TUV HELLAS   [Αριθμός Πιστοποιητικού Νο. 047 07 0016] για "Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία" με πεδίο εφαρμογής "Σχεδιασμό, παραγωγή, συσκευασία, εμπορία προιόντων φυτοπροστασίας και Λιπασμάτων, - Εμπορία σπόρων".

Για να δείτε το πιστοποιητικό, πατήστε εδώ.

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ SQAS

Η εγκατάσταση της Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ στο Μαρκόπουλο είναι αξιολογημένη κατά SQAS, επιτυγχάνοντας ένα υψηλό επίπεδο Ασφάλειας και Ποιότητας για την Αειφορία στην παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης.

Για να δείτε το πιστοποιητικό, πατήστε εδώ.