Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών

Η εταιρεία σε καθημερινή βάση συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί πληροφορίες στα πλαίσια της εκτέλεσης των  επιχειρησιακών της λειτουργιών. Η προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων επεξεργασίας τους, είναι στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία προκειμένου να επιτύχει τους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους της.

Η Διοίκηση αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων στην εκτέλεση των επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρείας, υποστηρίζει και προάγει ενέργειες που σκοπό έχουν τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων . Για το λόγο αυτό η εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίζει την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που επεξεργάζεται. Παράλληλα εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες στα πλαίσια των οποίων:
  • Ορίζονται οι οργανωτικές δομές που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με την Ασφάλεια Πληροφοριών
  • Ορίζονται τα τεχνικά μέτρα ελέγχου  και περιορισμού της πρόσβασης σε πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα
  • Καθορίζεται ο τρόπος διαβάθμισης των πληροφοριών ανάλογα με τη σπουδαιότητα και την αξία τους
  • Περιγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες προστασίας των πληροφοριών κατά τα στάδια της επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησής τους
  • Καθορίζονται οι τρόποι ενημέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων και των συνεργατών της εταιρείας σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών
  • Προσδιορίζονται οι τρόποι αντιμετώπισης περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριών
  • Περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους διασφαλίζεται η ασφαλής συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρείας σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων ή σε περιπτώσεις  καταστροφών
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 27001

Η Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ κατέχει πιστοποίηση ISO 27001 από την TUV HELLAS (TUV NORD)  [Αριθμός Πιστοποιητικού Νο. 048 15 0023] για "Διαχείρισή Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες Σχεδιασμού, Παραγωγής, Συσκευασίας και Εμπορίας Προϊόντων Φυτοπροστασίας και Λιπασμάτων καθώς και Εμπορίας Σπόρων".

Για να δείτε το πιστοποιητικό, πατήστε εδώ.