Ερευνητικό πρόγραμμα: MINEFIELD | Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0077950 - 12/6/2022ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MINEFIELD
Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0077950
 
Σύντομη περιγραφή της πράξης:  Ο αυξανόμενος ανθρώπινος πληθυσμός και η υψηλή κατά κεφαλή κατανάλωση οδηγούν στην εντατικοποίηση της γεωργίας και την υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Παράλληλα, η μείωση αποδοτικότητας καλλιεργειών είναι 17-30% για σιτάρι, αραβόσιτο, πατάτα, σόγια (Savary et al., 2019) και ρύζι. Για την τομάτα, οι σχετικές απώλειες οφείλονται σε >200 παράσιτα και ασθένειες (Singh et al., 2017). Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη νέων, αποτελεσματικών, μη βιοσυσσωρευτικών σκευασμάτων προστασίας, Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0077950, Ημερομηνία Οριστικοποίησης: 28/09/2021 21:21:16, σελ. 9 από 39 καλλιεργειών στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης που έχει θεσπιστεί η ΕΕ. Η παγκόσμια αυτή ανάγκη εντάσσεται και στο τοπικό περιβάλλον του Αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. To MINEFIELD αποτελεί Επενδυτικό Σχέδιο Καινοτομίας της επιχείρησης Κ&Ν Ευθυμιάδης που μέσω ουσιαστικής συνεργασίας με 2 Ερευνητικά Ινστιτούτα αιχμής, τα ΙΝΕΒ & ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ, θα εστιάσει στην ανάπτυξη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση περιβαλλοντικά φιλικών υλικών που σε κατάλληλες υδατικές διασπορές θα διαθέτουν σαφείς εντομοαπωθητικές και μυκητοκτόνες ιδιότητες. Το σχέδιο θα εστιάσει στην αξιοποίηση πρώτων υλών Ελληνικών φυσικών ορυκτών πόρων ή/ και σχετικών απορρίψεων, εξασφαλίζοντας μέγιστη βιο-συμβατότητα με μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση και οφέλη για την αγροδιατροφική αλυσίδα. Το τελικό υλικό θα συντεθεί και βελτιστοποιηθεί μέσω εδραιωμένων βιομηχανικά διεργασιών θερμικής/ μηχανικής επεξεργασίας, ώστε να ληφθεί υπό μορφή σωματιδίων λεπτού διαμερισμού με κατάλληλες φυσικοχημικές ιδιότητες που θα διευκολύνουν την εφαρμογή και αποτελεσματικότητά του. Τα προς εξέταση υλικά, σε εργαστήριο και πεδίο, θα είναι επιλεγμένες ενώσεις μαγνησίου (μαγνησία, ολιβίνης) και συνδυασμοί τους.