Ερευνητικό πρόγραμμα: PHOTOX | Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04456 - 13/6/2022ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος προηγμένης φωτοχημικής οξείδωσης μη βιοδιασπάσιμων οργανικών υλικών σε υγρά βιομηχανικά απόβλητα
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: PHOTOX
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-04456
 
Σύντομη περιγραφή της πράξης: Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι ελληνικές, και όχι μόνο, χημικές βιομηχανίες είναι η αποτελεσματική επεξεργασία των παραγόμενων υγρών αποβλήτων με περιβαλλοντικές και οικονομικά βιώσιμες τεχνολογίες, οι οποίες να ικανοποιούν τα αυστηρά νομοθετικά όρια/κριτήρια ασφαλούς διάθεσης. Επίσης, ο χειρισμός των αποβλήτων αυτών δεν περιορίζεται μόνο στον καθαρισμό και την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων ρύπων, αλλά περιλαμβάνει και μέτρα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβλήματος, όπως η ελάττωση της καταναλώσεως νερού και της παραγωγής αποβλήτων, μέσω για παράδειγμα της αξιοποίησης/επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην παραγωγική διεργασία. Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη αν λάβει κανείς υπόψη ότι η πλειονότητα των υγρών αποβλήτων εμπεριέχουν τοξικά και μη βιοδιασπάσιμα οργανικά συστατικά (χρώματα, διαλύτες, φυτοφάρμακα, φαρμακευτικές ουσίες, κλπ.) τα οποία λόγω της επιβλαβούς δράσης τους απαγορεύεται να εισέλθουν σε δίκτυα αποχέτευσης ή να τύχουν επεξεργασίας σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού (COD/BOD5>>1). Μία πολλά υποσχόμενη τεχνολογία προηγμένης οξείδωσης οργανικών ρύπων του νερού είναι η φωτόλυση υπεροξειδίου του υδρογόνου με υπεριώδη ακτινοβολία UV-C, κατά την οποία παράγονται ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου (•ΟΗ), οι οποίες αποτελούν τα ισχυρότερα οξειδωτικά μέσα μετά το φθόριο. Επίσης, αρωματικές οργανικές ενώσεις μπορούν να φωτολυθούν απευθείας κατά την έκθεσή τους σε ακτινοβολία UV-C, επιτρέποντας την ταχύτερη αποικοδόμησή τους. Προκαταρκτικές εργαστηριακές μελέτες από το ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, σε συνεργασία με την τεχνική εταιρία ΤΕΜΑΚ, ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου H2O2/UV-C για τον καθαρισμό πραγματικών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα περιθώρια βελτιστοποίησης της διεργασίας. Αντικείμενο του έργου PHOTOX είναι η έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων H2O2/UV-C με σαφή καινοτόμα χαρακτηριστικά, και σημαντικά πλεονεκτήματα (ως προς το λειτουργικό κόστος, τη διαχείριση χημικών, την ευελιξία) για επεξεργασία αποβλήτων υψηλού οργανικού φορτίου, τα οποία θα επιτρέπουν την αποτελεσματική επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων ανεξάρτητα από το είδος και τη συγκέντρωση των μη βιοδιασπάσιμων οργανικών συστατικών.