ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΠYΡHΝΟΚΑΡΠΩΝ - 16/4/2015

«ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΠYΡHΝΟΚΑΡΠΩΝ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ»

Κωδικός του έργου: ΦΑ.ΣΗ.ΠΥΡ 27SMEs2010

Στόχος του έργου
Απόφαση χρηματοδότησης-υπαγωγής του έργου με  τίτλο «ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΠYΡHΝΟΚΑΡΠΩΝ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» των εταιρειών:
  • NOVACERT ΕΠΕ
  • Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
  • Κοινοπραξία Α.Σ.Ο. ΑΛΜΜΕ
στην Πράξη «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης» της Δράσης εθνικής εμβέλειας  «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Μακεδονίας – Θράκης, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας».

Τίτλος Έργου (αγγλικά): “Brown rot of stone fruit: investigation of the disease etiology, molecular and biological characterization of causal agent populations and fungicide sensitivity profile for the optimization of disease control”

Η Φαιά σήψη αποτελεί τη σημαντικότερη ασθένεια των πυρηνοκάρπων παγκοσμίως αλλά και στη χώρα µας µε προσβολές οι οποίες εκδηλώνονται κατεξοχήν στα άνθη και τους καρπούς µε τη µορφή προσυλλεκτικών ή µετασυλλεκτικών σήψεων . Μολονότι στην Ελλάδα οι απώλειες από την ασθένεια δεν είναι ερευνητικά καταγεγραµµένες , µε βάση ανεπίσηµες εκτιµήσεις ανέρχονται σε ποσοστό περί το 20% της παραγωγής . Η ασθένεια προκαλείται από τους µύκητες Monillinia fructicola , M. fructigena, M. laxa και M. polystroma . Η ταυτοποίηση των παθογόνων αιτίων επί χρόνια γινόταν µε την αξιοποίηση µορφολογικών διαφοροποιήσεων µεταξύ των διαφόρων ειδών . Όµως η µέθοδος αυτή είναι περιορισµένης ακρίβειας και τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί από σύγχρονες µοριακές µεθόδους ταυτοποίησης . Αυτές οι µμέθοδοι επιπλέον προσφέρουν ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα , αυτό του προσδιορισµού της γενετικής παραλλακτικότητας σε πληθυσµούς των παθογόνων . Η λεπτοµερής γνώση της γενετικής δοµής των φυτοπαθογόνων µυκήτων θεωρείται καίριας σηµασίας για την επιτυχή αντιµετώπιση τους και η έλλειψη λεπτοµερούς γνώσης της γενετικής δοµής των πληθυσµών του Monilinia sp., ακόµη και σε γεωργικά προηγµένες χώρες θεωρείται µια από τις αιτίες των δυσκολιών που παρατηρούνται στην επιτυχή αντιµετώπιση της ασθένειας .

Η κύρια ιδέα για την ανάπτυξη της παρούσας πρότασης προήλθε από την έλλειψη µιας εµπεριστατωµένης καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης στην Ελλάδα όσον αφορά τη συχνότητα των πα- θογόνων αιτίων στις 4 κύριες καλλιέργειες πυρηνοκάρπων της χώρας µας ( ροδάκινο , κεράσι , βερύκοκο και δαµάσκηνο ), την γενετική παραλλακτικότητα των πληθυσµών των παθογόνων και τη συσχέτισή της µε προτίµηση ως προς την επιλογή του ξενιστή ή του οργάνου προσβολής , την επιδηµιολογία της ασθένειας και το προφίλ ευαισθησίας των αποµονώσεων των παθογόνων αιτίων σε µυκητοκτόνα τα οποία χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση της ασθένειας .

Το αντικείµενο της ερευνητικής δράσης που θα αναπτυχθεί , είναι η µελέτη της αιτιολογία της ασθένειας ( προσδιορισµός των ειδών του γένους Monillinia που απαντούν στους οπωρώνες της περιο- χής και µέτρηση της συχνότητας τους ), η οικολογία , βιολογία και επιδηµιολογία των παθογόνων αιτίων απλοτύπων των µυκήτων αυτών µε κύριο στόχο την αξιοποίηση των δεδοµένων για τη διαµόρφωση προγραµµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης της ασθένειας.


Άρθρα για την Διάχυση των Αποτελεσμάτων:
AGRONEWS - 22/04/2015
AGROTYPOS - 27/04/2015
 
Σχετικά Αρχεία