Προτεινόμενα Προϊόντα -

Σπόροι

Πρωιμή ποικιλία σκληρού σιταριού γαλλικής προέλευσης, με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής και μεγάλη προσαρμοστικότητα
Πρώιμη ποικιλία δίστοιχου κριθαριού γαλλικής προέλευσης με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής
Μεσοπρώιμη ποικιλία μαλακού σιταριού - Προσαρμοστικότητα στην Μεσογειακή Ζώνη, με σταθερά υψηλές αποδόσεις
Πολύ πρώιμη ποικιλία πατάτας
Ποικιλία πατάτας με πολύ υψηλές αποδόσεις και μεγάλους επιμήκεις κονδύλους