Βαμβάκι

11 Προϊόντα
Σταθερά κορυφαίες αποδόσεις
Η πρώιμη ποικιλία με τις αξεπέραστες αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα
Ο συνδυασμός Πολύ Υψηλού Δυναμικού Αποδόσεων και Πρωιμότητας
Σταθερή ποικιλία με αντοχή στην αδρομύκωση
Βαθύριζη με μεγάλη αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες
Βαθύριζη με μεγάλη προσαρμοστικότητα και αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες
Προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα σε ξηροθερμικές συνθήκες και εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση
Ο ιδανικός συνδυασμός Πολύ Υψηλού Δυναμικού Αποδόσεων και Σταθερότητας
Η σταθερή ποικιλία με την εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση
Ο μοναδικός συνδυασμός
Πολύ Υψηλών Αποδόσεων
Πολύ Υψηλής Απόδοσης σε Ίνα
Άριστης Ποιότητας Ίνας
Άριστες αποδόσεις