Προτεινόμενα Προϊόντα -

Φυτοπροστασία

Acetamiprid 5%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Acetamiprid 20%
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
Thiophanate methyl 70%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Fenbuconazole 5%
Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)
Cyflufenamid 5,13%
Γαλάκτωμα σε νερό (EW)
Formetanate 10%
Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)
Mandipropamid 5%
Mancozeb 60%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Flonicamid 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Fenamidone 4,44%
Fosetyl Aluminium 66,7%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Cyflufenamid 10%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Pethoxamid 30%
Terbuthylazine 25%
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
Nicosulfuron 6%
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Fluroxypyr 10%
Florasulam 0.1%
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.