Βαμβάκι

5 Προϊόντα
Άριστες αποδόσεις
Σταθερές αποδόσεις και πρωιμότητα
Σταθερά κορυφαίες αποδόσεις
Πρωιμότητα και προσαρμοστικότητα
Σταθερή και άριστη ποικιλία

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.