Ζιζανιοκτόνα

24 Προϊόντα
Mesotrione 10%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Florasulam 5%
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
2,4-D 34,5%
MCPA 34.5%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Fluazifop-p-butyl 12.5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Sulcotrione 30%
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Clodinafop -propargyl 24%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Glyphosate β/ο 54%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Terbuthylazine 33%
Mesotrione 7%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα ( SC)
Diflufenican 4%
Chlorotoluron 60%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Glyphosate 36%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Glyphosate 54%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Glyphosate 36%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Fluometuron 50%
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Fluometuron 50%
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Glyphosate 24%
2,4 D οξύ 16%
Πυκνό διάλυμα (SL)
2,4-D 60%
Πυκνό διάλυμα (SL)
MCPA 50%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Pendimethalin 45.5%
Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)
Glyphosate 36%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Glyphosate 48%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Nicosulfuron 6%
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Quizalofop-p ethyl 5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
S-metolachlor 96%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)