Βαμβάκι

5 Προϊόντα
Άριστες αποδόσεις
Σταθερές αποδόσεις και πρωιμότητα
Σταθερά κορυφαίες αποδόσεις
Πρωιμότητα και προσαρμοστικότητα
Σταθερή και άριστη ποικιλία