Πατάτα

10 Προϊόντα
Πρώιμη, παραγωγική, με εξαιρετική γεύση
Πολύ παραγωγική, κατάλληλη για chips
Υψηλές αποδόσεις, κατάλληλη για chips, δυνατότητα μακράς αποθήκευσης
Πολύ παραγωγική, εξαιρετική εμφάνιση, δυνατότητα μακράς αποθήκευσης και ωραία γεύση
Μοναδικός συνδυασμός πολύ υψηλών αποδόσεων και πρώιμης συγκομιδής
Υπερπρώιμη και παραγωγική
Πολύ υψηλές αποδόσεις, εξαιρετικά αγρονομικά
Υψηλές αποδόσεις, κίτρινο χρώμα σάρκας, εξαιρετική γεύση και δυνατότητα μακράς αποθήκευσης
Πολύ υψηλές αποδόσεων, ωραία γεύση και δυνατότητα μακράς αποθήκευσης
Παραγωγική ποικιλία με επιμήκεις-οβάλ κονδύλους

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.