Φυτορρυθμιστικές Ουσίες

7 Προϊόντα
1-Naphthylacetic acid (1-NAA) 1%
Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)
Gibberellic acid 20%
Υδατοδιαλυτά δισκία (ST)
Daminozide 85,14%
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
Dichlorprop-P 2.5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Pyraflufen ethyl 2,65%
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
Ethephon 48%
Πυκνό διάλυμα (SL)
6-Benzyladenine 1.9%
Gibberellins A4/7 1.9%
Πυκνό διάλυμα (SL)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.