Προτεινόμενα Προϊόντα -

Φυτοπροστασία

Τριβασικός θειϊκός χαλκός με μεταλλικό χαλκό 19%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
MCPA οξύ υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης 50%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Azadirachtin A 2,6%
Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
Dimethomorph  18%
Zoxamide 18%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Florasulam 5%
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
2,4-D 34,5%
MCPA οξύ 34.5%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Fluazifop-p-butyl 12.5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Sulcotrione 30%
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Clodinafop -propargyl 24%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Cyprodinil 30%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Tebuconazole 20%
Γαλάκτωμα, Λάδι σε νερό (EW)
Acetamiprid 20%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Hexythiazox 3.12%
Fenpyroximate 6.24%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Acetamiprid 5%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Flonicamid 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
<< < 1 2 > >>

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.