Μαλακό Σιτάρι

5 Προϊόντα
Νέα ποικιλία που συνδυάζει τις εντυπωσιακές αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα
Άριστος συνδυασμός πολύ υψηλών αποδόσεων, πρωιμότητας και ποιότητας καρπού
Για παραγωγή υψηλής ποιότητας αλεύρου
Άριστος συνδυασμός πολύ υψηλών αποδόσεων, ποιότητας καρπού και προσαρμοστικότητας
Προσαρμοστικότητα και αποδόσεις ρεκόρ