Βαμβάκι

12 Προϊόντα
Πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής, προσαρμοστικότητα και μεγάλη απόδοση σε ίνα κορυφαίας ποιότητας
Ο μοναδικός συνδυασμός
Πολύ Υψηλών Αποδόσεων
Πολύ Υψηλής Απόδοσης σε Ίνα
Άριστης Ποιότητας Ίνας
Η πρώιμη ποικιλία με τις αξεπέραστες αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα
Ο ιδανικός συνδυασμός Πολύ Υψηλού Δυναμικού Αποδόσεων και Σταθερότητας
Σταθερά κορυφαίες αποδόσεις
Άριστες αποδόσεις
Ο συνδυασμός Πολύ Υψηλού Δυναμικού Αποδόσεων και Πρωιμότητας
Η σταθερή ποικιλία με την εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση
Προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα σε ξηροθερμικές συνθήκες και εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση
Βαθύριζη με μεγάλη προσαρμοστικότητα και αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες
Βαθύριζη με μεγάλη αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες
Σταθερή ποικιλία με αντοχή στην αδρομύκωση