Πατάτα

9 Προϊόντα
Πρώιμη, παραγωγική, με εξαιρετική γεύση
Πολύ παραγωγική, κατάλληλη για chips
Υψηλές αποδόσεις, μεγάλο μέγεθος κονδύλων, κίτρινο χρώμα σάρκας, εξαιρετική γεύση και δυνατότητα μακράς αποθήκευσης.
Μοναδικός συνδυασμός πρωιμότητας, υψηλών αποδόσεων και εξαιρετικής γεύσης.
Υψηλές αποδόσεις, μεγάλο μέγεθος κονδύλων και δυνατότητα μακράς αποθήκευσης.
Μοναδικός συνδυασμός πολύ υψηλών αποδόσεων και πρώιμης συγκομιδής
Πολύ υψηλές αποδόσεις, εξαιρετικά αγρονομικά
Υψηλές αποδόσεις, κίτρινο χρώμα σάρκας, εξαιρετική γεύση και δυνατότητα μακράς αποθήκευσης
Πολύ υψηλές αποδόσεων, ωραία γεύση και δυνατότητα μακράς αποθήκευσης